Mga Akdang Filipino

Filipino Important Information COVID-19

Salamat at napasyal ka rito sa sentro ng mga akdang Filipino. Nagtutulungan ang Likhaan at Hesperian para magbuo ng sentrong kakikitaan ng mga gabay para sa kalusugan ng komunidad at iba pang akdang Filipino. Maaari ka ring magbahagi ng iyong mga polyeto, poster at iba pang paghalaw ng mga akdang pangkalusugan namin—kung gusto mong makilahok o matuto pa sa inisyatibang ito, makipag-ugnayan lang sa amin ([email protected]). Bawal ibenta o ipamahagi ang mga file na ito sa anumang anyo para kumita, na walang paunang pahintulot mula sa Hesperian at sa nagsalin. Para magamit sa larangan ng edukasyon ang mga akda ng Hesperian, kilalanin kapwa ang Hesperian at ang nagsalin.

Several women and children gather around a table to make posters

Resources in Filipino

Welcome to the Filipino language hub. Likhaan and Hesperian are working together to create a central place where you can find our community health guides and other materials in Filipino. You can also share your own flyers, posters, and other adaptations of our health materials—if you would like to get involved or learn more about this initiative, please contact us at [email protected]. It is prohibited to sell or distribute these files in any format for profit without prior written consent from Hesperian and the translator. To use Hesperian materials in educational settings, please credit both Hesperian and the translator.

Paunang mga kabanata ng Bagong Kapag Walang Doktor

isinalin ng Likhaan
Ang unang kumpletong kabanata sa Filipino ng ganap na bago, ika-21 siglong edisyon ng tampok na publikasyon ng Hesperian tungkol sa mga bagong panganak, sanggol, at pagpapasuso.
Advance chapters of the NEW Where There Is No Doctor, translated by Likhaan

Kapag Walang Doktor ang Kababaihan

isinalin ng Likhaan
Isang napakahalagang akda para sa sinumang babae o manggagawang pangkalusugan na gustong paunlarin ang kalusugan niya at ng kanyang komunidad, at para matuto ang sinuman tungkol sa mga problema na iba ang epekto sa kababaihan kumpara sa kalalakihan. Kasama sa mga paksa ang kalusugang reproduktibo, alalahanin ng mga bata at nakatatandang babae, karahasan, at kalusugan ng pag-iisip.
Where Women Have No Doctor, translated by Likhaan

Kapag Walang Doktor ang Kababaihan

Ginagawa pa lang ang bahaging ito. Makipag-ugnayan sa amin kung gusto mong makibahagi o tumulong na suportahan ang gawaing ito.

This section is still in progress. Please contact us if you would like to get involved or help support this work.

Ginagawa pa lang ang bahaging ito. Makipag-ugnayan sa amin kung gusto mong makibahagi o tumulong na suportahan ang gawaing ito.

This section is still in progress. Please contact us if you would like to get involved or help support this work.

Where Women Have No Doctor

Likhaan Center for Women's Health, Inc
27 Ofelia St., Bgy. Bahay Toro,
Quezon City, 1106
PHILIPPINES
Tel: (63 2) 454-3854
Fax: (63 2) 926-6230
office[at]likhaan[dot]org
Notes: Contact Jocelyn Pecete/Ge Olivares for book purchases.