ធនធានឯកសារជាភាសាខែ្មរ

If you cannot view the Khmer script on this page, please download and install a Khmer font.

Disabled children gathered in a classroomក្រុមការងារ​ពិការភាព​និងអភិវឌ្ឍ​ព័ត៌មាន បាន​កំពុង​ធើ្វការ​រួមគ្នា​ចៃ្ន​ប្រឌិត​ធើ្វមូលដ្ឋាន​កណ្តាល​មួយ​ ដើម្បី​ជា​កនែ្លង​សម្រាប់​លោក​អ្នក​អាច​សែ្វងរក​សៀវភៅ​ណែនាំ​អំពី​សុខភាព​សហគមន៍ និង​ឯកសារ​ផេ្សងៗ​ជា​ភាសា​ខែ្មរ។ លោក​អ្នក​ក៏​អាច​ចែក​រំលែក​ឯកសារ​ព័ត៌មាន​ខី្លៗ ប៉ុស្ទ័រ និង​ឯកសារ​ស្តីពី​សុខភាព របស់​យើង​ ទៅ​ចៃ្នសម្រួល​ដើម្បី​ប្រើប្រាស់។ បើ​លោក​អ្នក​ចង់​ចូលរួម​ ឬសែ្វងយល់​បនែ្ថម​អំពី​ពិការភាព សូមទាក់ទង [email protected] ។ ហាម​លក់​ ឬចែកចាយ​ឯកសារ​ទាំងនេះ​ដើម្បី​ផលចំណេញ​ ទោះជា​ក្នុង​ទម្រង់​អ្វី​ក៏ដោយ​ ដោយ​មិន​សុំ​សិទិ្ធ​ពី​មូលនិធិ​ហេសសើ្ពរៀន​ និង​អ្នក​ប្រែសម្រួល ។ ដើម្បី​ប្រើ​ឯកសារ​នៃ​មូលនិធិ​ហេសសើ្ពរៀន​ និងបរិបទ​អប់រំ សូម​ផ្តល់​កិតិ្តយស​ជូន​ទាំង​មូលនិធិ​ហេសសើ្ពរៀន និង​អ្នក​ប្រែ​សម្រួល៕

Resources in Khmer

Welcome to the Khmer language hub.  We are working to create a central place where you can find our community health guides and other materials in Khmer. You can also share your own flyers, posters, and other adaptations of our health materials—if you would like to get involved or learn more about this initiative, please contact us at [email protected]. ​ It is prohibited to sell or distribute these files in any format for profit without prior written consent from Hesperian and the translator. To use Hesperian materials in educational settings, please credit both Hesperian and the translator.

សកម្មភាពដើម្បីសុខភាពស្ត្រី

រៀបរៀងនិងប្រែសម្រួលដោយ ម៉ៅ បូរាណ (Mao Boran)
ផ្តល់​នូវ​សកម្មភាព​ យុទ្ធសាស្ត្រ និងសាច់រឿងដ៏​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​​ជាច្រើន​ ដែល​ជួយ​ក្នុង​ការ​ប្រឆាំង​នឹង​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី កែលម្អ​លទ្ធភាព​ទទួល​បាន​សេវា​ផែនការ​គ្រួសារ ជំរុញ​​ស្ថានភាព​មាតុភាព​គ្មានគ្រោះថ្នាក់ លើកកម្ពស់​យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បី​សុខភាព​ផ្លូវភេទ​ល្អ​ប្រសើរ តបត​នឹង​តួនាទី​យេនឌ័រ​ដែល​រឹតត្បិត​ និង​កែលម្អ​សេវាសុខភាព​សម្រាប់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រី។
Health Actions for Women, translated by Mao Boran

ទីណាគ្មានវេជ្ជបណ្ឌិត ថ្មី ជំពូកផ្តើមមុននៃច្បាប់បោះពុម្ពថ្មី

ប្រែសម្រួលដោយក្រុមការងារពិការភាពនិងអភិវឌ្ឍព័ត៌មាន (DiD)​ និងអង្គការ​អូ​អេម​អេហ្វ​អន្តរជាតិកម្ពុជា
ជំពូកទី១ត្រូវបពា្ចប់ជាស្ថាពរជាភាសាខ្មែរ គឺជាជំពូកថ្មីសន្លាងការបោះពុម្ព​ផ្សាយ​ក្នុង​សតវត្សរ៍​ទី២១ សៀវភៅ​ដែល​មាន​សញ្ញាសម្គាល់​​របស់​មូលនិធិ​ហេសសើ្ពរៀន​ ស្តីពីទារកទើប កើត ទារក និងការបំបៅទារកដោយទឹកដោះម្តាយ ។​

ទីណាគ្មានវេជ្ជបណ្ឌិត

រៀបរៀងនិងប្រែសម្រួលដោយអង្គការអូអេមអេហ្វអន្តរជាតិកម្ពុជា
សៀវភៅស្តីពីសុខភាពដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ​ដោយបុគ្គលិកសុខាភិបាល អ្នកអប់រំបណ្តុះបណ្តាល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយ នៅក្នុងការគាំពារសុខភាពកម្រិតបឋម និងកម្មវិធីលើកកំពស់សុខភាពនានា​នៅ ជុំវិញពិភពលោក៕ Where There Is No Doctor, translated by OMF International Cambodia

សៀវភៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្តីអំពីសុខភាពបរិស្ថាន

រៀបរៀងនិងប្រែសម្រួលដោយ ម៉ៅ បូរាណ (Mao Boran)
សៀវភៅណែនាំនេះមានផ្ទុកព័ត៌មាន សកម្មភាព រឿងរ៉ាវ និងទិសដៅ​ប ង្រៀន​ សម្រាប់បចេ្ចកវិទ្យាងាយៗ​ដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលធ្វើការងារលើក កំពស់ផែ្នកសុខភាព អ្នកសកម្មនិយមផ្នែកបរិស្ថាន និងថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍​ ឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះសុខភាពបរិស្ថានរបស់ខ្លួន ។ A Community Guide to Environmental Health, translated by Mao Boran

សៀវភៅណែនាំអំពីសុខភាពសម្រាប់ស្រ្តីដែលមានពិការភាព

រៀបរៀងនិងប្រែសម្រួល​ដោយប៉ុញ្ញាដ្រូស្ស​ (Punya Droz) នៃក្រុមការងារពិការភាពនិងអភិវឌ្ឍព័ត៌មាន (DiD)
សៀវភៅនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ ស្រ្តីដែលមានពិការភាពមកពីប្រទេសចំនួន៤២ សៀវភៅណែនាំនេះ ជួយស្រ្តីដើម្បីឲ្យឆ្លងផុតពីឧបសគ្គនានាដែលជាស្លាកស្នាមទុយស៌នៃ សង្គម និងការគាំពារមិនពេញលេញ ដើម្បីធើ្វឲ្យសុខភាពទូទៅ របស់ខ្លួន​បានប្រសើរឡើង ឲ្យតមៃ្លខ្លួនឯង និងមានភាពម្ចាស់ការ ក្នុងនាម ជាសមាជិកសកម្មនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួន៕
A Health Handbook for Women with Disabilities, translated by Disability and Information Development Working Group

សៀវភៅការជួយកុមារថ្លង់

រៀបរៀងនិងប្រែសម្រួល​ដោយប៉ុញ្ញាដ្រូស្ស​ (Punya Droz) នៃក្រុមការងារពិការភាពនិងអភិវឌ្ឍព័ត៌មាន (DiD) 
សៀវភៅដ៏អស្ចារ្យនេះពោរពេញទៅដោយសកម្មភាពស្តីពីវិធីលើក តមើ្កងការរៀនសូត្រភាសា តាមរយៈដំណោះស្រាយជាភាសាសាមញ្ញៗ និងពាក្យសម្តីនិយាយគាំទ្ររបស់ឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំឯទៀត នៅក្នុង ការ​កសាង​បំណិនប្រាស្រ័យទាក់ទងនៃទារកនិងកុមារតូចៗ ។​ សៀវភៅនេះជាជំនួយដ៏ប្រសើរដល់គ្រូបង្រៀន បុគ្គលិកសុខាភិ បាល និងបុគ្គលិកស្តារលទ្ធភាពពលកម្មតាមសហគមន៍៕
Helping Children Who Are Deaf, translated by Disability and Information Development Working Group

សៀវភៅការជួយកុមារពិការភែ្នក

រៀបរៀងនិងប្រែសម្រួល​ដោយប៉ុញ្ញាដ្រូស្ស​ (Punya Droz) នៃក្រុមការងារពិការភាពនិងអភិវឌ្ឍព័ត៌មាន (DiD) 
សៀវភៅយ៉ាងសាមញ្ញនិងពោរពេញទៅដោយសកម្មភាពដ៏គួរឲ្យចាប់ ចិត្ត​នេះ អាចជួយឪពុកម្តាយ អ្នកថែទាំ គ្រូបង្រៀន បុគ្គលិកសុខាភិបាល  បុគ្គលិកស្តារលទ្ធភាពពលកម្ម និងអ្នកឯទៀត ឲ្យចេះជួយកុមារដែល មានបញ្ហាគំហើញ ឲ្យអភិវឌ្ឍគ្រប់សមត្ថភាពរបស់គាត់៕
Helping Children Who Are Blind, translated by Disability and Information Development Working Group

សៀវភៅកុមារពិការនៅក្នុងភូមិ

រៀបរៀងនិងប្រែសម្រួលដោយ​​ AFSC-Cambodia និង​ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ (DAC)
សៀវភៅក្បួននេះជាទ្រព្យធនដ៏ច្បាស់លាស់មួយ ហើយមានផ្ទុកព័ត៌មាន លំអិតយ៉ាងច្រើន ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្រ្តអនុវត្តដ៏សាមញ្ញសម្រាប់សប្បុរសជន ទាំងស្រីប្រុសដែលឈឺឆ្អាលអំពីសុខុមាលភាពរបស់កុមារ ពិការ ជាពិសេសកុមាររស់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលខ្វះខាតធនធាន៕​
Disabled Village Children, translated by AFSC - Cambodia and also by the DAC

សៀវភៅទីណាដែលស្រ្តីគ្មានវេជ្ជបណ្ឌិត

រៀបរៀងប្រែសម្រួលដោយ​​ ADRA 
សៀវភៅ ដ៏មានប្រយោជន៍មួយក្បាលនេះ គឺសម្រាប់ស្រ្តីគ្រប់រូប ឬបុគ្គលិក
សុខាភិបាលដែលចង់ជួយឲ្យសុខភាពរបស់ខ្លួន មានភាពមាំមួន និងជួយកែលម្អសុខភាព ស ហគមន៍របស់ខ្លួន ។ វាក៏សម្រាប់មនុស្សម្នាគ្រប់រូប​ដែលសែ្វង សិក្សា​អំពីបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់ស្រ្តីខុសប្លែកគ្នាពីបុរស ។ ប្រធានបទរួមមាន សុខភាព បន្តពូជ ការព្រួយបារម្ភរបស់កុមារ  ស្រីជំទង់និងស្រ្តីវ័យចំណាស់ អំពើហឹង្សា និងសុខភាពផ្លូវភេទ៕
Where Women Have No Doctor, translated by ADRA

សៀវភៅទីណាដែលគ្មានគ្រូពេទ្យធ្មេញ

រៀបរៀងនិងប្រែសម្រួលដោយ​​ Christian Outreach
សៀវភៅណែនាំជាមូលដ្ឋានគោល ប្រើភាសាត្រង់ៗ សាមញ្ញ និងណែនាំ គោលការណ៍បង្រៀនជាជំហានៗ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការថែទាំធេ្មញនិងអញ្ចាញ ធ្មេញ ការវិនិច្ឆ័យរោគ និងការព្យាបាលបញ្ហាធេ្មញដែលធម្មតាតែងកើត ឡើង រួមទាំងជំពូកពិសេសមួយស្តីពីសុខភាពមាត់ និងមេរោគអេដស៍ ៕
Where There Is No Dentist, translated by Christian Outreach

សកម្មភាពដើម្បីសុខភាពស្ត្រី

Hesperian is a nonprofit and relies on your support to continue developing resources and digital tools. Please consider supporting other translations of this book click here to make a donation if you can. Thank you!

ទីណាគ្មានវេជ្ជបណ្ឌិត

Where There Is No Doctor

សៀវភៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្តីអំពីសុខភាពបរិស្ថាន

A Community Guide to Environmental Health

សៀវភៅណែនាំអំពីសុខភាពសម្រាប់ស្រ្តីដែលមានពិការភាព

A Health Handbook for Women with Disabilities

សៀវភៅការជួយកុមារថ្លង់

Helping Children Who Are Deaf

សៀវភៅការជួយកុមារពិការភែ្នក

Helping Children Who Are Blind

ផែ្នកនេះគឺស្ថិតក្នុងការកំពុងអភិវឌ្ឍ ។ សូម ទាក់ទង បើសិនជាអ្នកចង់ចូលរួម ឬ ចង់គាំទ្រការងារនេះ [email protected]

This section is still in progress. Please contact us at [email protected] if you would like to get involved or help support this work.  We are eager to add useful health materials and adaptations of Hesperian materials to this page.  Please be in touch!

Household Latrine Construction Manual(Khmer PDF)

ផែ្នកនេះគឺស្ថិតក្នុងការកំពុងអភិវឌ្ឍ ។ សូម ទាក់ទង បើសិនជាអ្នកចង់ចូលរួម ឬ ចង់គាំទ្រការងារនេះ [email protected]

This section is still in progress. Please contact us at [email protected] if you would like to get involved or help support this work.

Where There Is No Doctor

Mr. David Narita
OMF International Cambodia
Box 93 243
Siem Reap, CAMBODIA
thenaritas[at]gmail[dot]com
http://wtind-khmer.blogspot.com/
To purchase in Cambodia, contact Oum Bunnary
Tel: 092 67 69 66
tha.nary[at]yahoo[dot]com

Where Women Have No Doctor

Yeung Kanha
Adventist Relief Development Agency (ADRA) Cambodia
P.O. Box 105
Phnom Penh, CAMBODIA
Tel: +55 23 880 693
info[at]adracambodia[dot]org
www.adracambodia.org

A Community Guide to Environmental Health

Mr. David Narita
OMF International Cambodia
Box 93 243
Siem Reap, CAMBODIA
thenaritas[at]gmail[dot]com

Notes: Available in digital format only

Health Actions for Women

Mao Boran
maoboran[at]gmail[dot]com
Notes: Available from Hesperian

NEW Where There Is No Doctor /ទីណាគ្មានវេជ្ជបណ្ឌិត ថ្មី ជំពូកផ្តើមមុននៃច្បាប់បោះពុម្ពថ្មី

Mao Boran
maoboran[at]gmail[dot]com
Notes: Printed booklets from New Where There Is No Doctor are now available in Cambodia on Diabetes, Eyes and Vision, Nutrition, Water and Sanitation, Caring for Children

Disabled Village Children

Mariolein Coren-Willimzik
AFSC - Cambodia
P.O. Box 604
Phnom Penh, CAMBODIA
cambodia[at]afsc[dot]org
www.afsc.org/office/cambodia
Notes: Abridged

Health Handbook for Women With Disabilities

អង្គការសេវាសង្គមកិច្ចកម្ពុជា -
Social Services of Cambodia (SSC)
#28 Street 80 (corner Street 75)
Sangkat Sras Chak, Phnom Penh
P.O. Box 2457, Phnom Penh 3, Cambodia
Phone: (855) 23 430 247; (855) 23 430 257
Cell: (855) 12 811 825
director-advisor[at]ssc[dot]org[dot]kh
www.ssc.org.kh

ឬ (OR)
អង្គការបេសកកម្មអភិវឌ្ឍន៍ជនពិការកម្ពុជា
Cambodian Development Mission for Disability  (CDMD)
#43, Wat Sarawoan, St. 178, Chey Chumneas, Daun Penh
P.O.Box 1400
Phnom Penh, Cambodia
Phone/Fax: (855) 23 211 732
Cell: (855) 12 718 008
cdmd[at]cdmdcambodia[dot]org
www.cdmdcambodia.org

Helping Children Who Are Deaf

Helping Children Who Are Blind

អង្គការសេវាសង្គមកិច្ចកម្ពុជា -
Social Services of Cambodia (SSC)
#28 Street 80 (corner Street 75)
Sangkat Sras Chak, Phnom Penh
P.O. Box 2457, Phnom Penh 3, Cambodia
Phone: (855) 23 430 247; (855) 23 430 257
Cell: (855) 12 811 825
director-advisor[at]ssc[dot]org[dot]kh
www.ssc.org.kh

ឬ (OR)
អង្គការបេសកកម្មអភិវឌ្ឍន៍ជនពិការកម្ពុជា
Cambodian Development Mission for Disability  (CDMD)
#43, Wat Sarawoan, St. 178, Chey Chumneas, Daun Penh
P.O.Box 1400
Phnom Penh, Cambodia
Phone/Fax: (855) 23 211 732
Cell: (855) 12 718 008
cdmd[at]cdmdcambodia[dot]org
www.cdmdcambodia.org
Notes: Just Published!

Where There Is No Dentist

Dr. Callum Durward
One-2-One CAMBODIA
PO Box 1403
Khan Toul Kork
Phnom Penh
CAMBODIA
Tel: 855 12 394 534
www.one2oneworld.org
Notes: Updating to newest edition